Regulamin

REGULAMIN KLUBU G7 TWOJA STREFA FITNESS

§1

Na terenie klubu G7 TWOJA STREFA FITNESS mogą przebywać Członkowie klubu tj. osoby, które wniosły opłatę za członkostwo w klubie i posiadają karnet, bilet wejścia bądź kartę Benefit lub Fit Profit.

§ 2

Każdy Członek klubu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych. G7 TWOJA STREFA FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia.

§ 3

Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminów oraz zaleceń obsługi.

§ 4

Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach.

§ 5

Korzystanie z oferty sportowo-rekreacyjnej klubu możliwe jest tylko w stroju i obuwiu sportowym. Członkowie klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie korzystania z maszyn.

§ 6

W czasie korzystania z oferty klubu należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora, oraz każde rozpoczęcie treningu poprzedzić rozgrzewką.

§ 7

W przypadku zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych uniemożliwiającej korzystanie wszystkim chętnym z zajęć zastrzega się możliwość wprowadzania rezerwacji miejsc. O rezerwacji miejsc klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej informacji w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej www.fitness-gorlice.pl. Rezerwacje będą przyjmowane telefonicznie bądź bezpośrednio w recepcji klubu.

§ 8

Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu bądź jego części(np. sali Fitness) w związku z naprawami, konserwacją, sprzątaniem.

§ 9

Na terenie klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie zatrudnione w klubie. Każdorazowe wykrycie powyższych praktyk może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczącej bezpodstawnie usługi treningu personalnego oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 10

Klub zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy członkom klubu, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu zasad obowiązujących w klubie oraz zasad kultury osobistej.

§ 11

Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20.00 zł.

§ 12

Klient posiadający karnet na wejścia uprawniony jest do korzystania w obrębie jednego wejścia tylko z jednych zajęć i siłowni. Przejście na następne zajęcia wiąże się z odznaczeniem kolejnego wejścia z karty.

§ 13

Zajęcia grupowe prowadzone są od minimum 5 osób.

§ 14

Zasady sprzedaży karnetów:

  1. Warunkiem korzystania z klubu jest ukończenie 16 roku życia.
  2. Sprzedaż usług następuje w formie karnetów miesięcznych zawieranych na 30 dni od momentu zakupu.
  3. Ceny karnetów, rodzaje opłat członkowskich oraz wszelkich zniczek reguluje aktualny cennik, w którym zawarta jest szczegółowa oferta.
  4. Dołączając do klubu, Klubowicz otrzymuje gwarancję stałej ceny.
  5. Gwarancja stałej ceny obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni (dopuszcza się przerwę o długości maksymalnie 14 dni ). Klubowicz, który przerwał ciągłość na czas dłuższy niż 7 dni od daty ważności karnetu zobowiązany jest do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł przy zakupie kolejnego karnetu.
  6. ZAWIESZENIE KARNETU możliwe jest na okres równy 30 dni. Zawieszenia można dokonać wielokrotnie. Każde 30-dniowe zawieszenie to koszt 20 zł. Zawieszenia można dokonać wyłącznie w trakcie obowiązywania bieżącego karnetu. Zawieszenie liczone jest zawsze od nowego okresu rozliczeniowego. Pozwala zachować ciągłość i stałą cenę w kolejnym miesiącu.
  7. W ramach karnetu OPEN STUDENT/UCZEŃ do 17.00 Klient może wejść o dowolnej godzinie i musi opuścić klub najpóźniej o godz.17.00.

 

§ 15

Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

§ 16

Członkowie klubu zobowiązani są o dbanie o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.

§ 17

Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach. Za utratę dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych klub ponosi odpowiedzialność wyłącznie pod warunkiem ich uprzedniego zdeponowania w recepcji klubu.

§ 18

Przechowywanie w szafkach jakichkolwiek przedmiotów osobistych na noc jest zabronione.

&19

Ze względów bezpieczeństwa i higieny do klubu nie wolno wnosić żadnych szklanych przedmiotów.

§ 20

Do klubu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt.

§ 21

Za szkody wyrządzone Członkom na terenie klubu, klub odpowiada na zasadach określonych kodeksem cywilnym.  G7 TWOJA STREFA FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach oferowanych przez klub, spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie klubu, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć oferowanych przez klub. Klient ma obowiązek poinformować klub o trwałych problemach zdrowotnych. O wszelkich przebytych urazach oraz chorobach mogących mieć wpływ na należyte uprawianie wysiłku fizycznego klient jest zobowiązany poinformować klub. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu osób, które nie wystąpiły do trenera o opracowanie programu treningowego.

§ 22

Każdy Członek Klubu zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

§ 23

Wszelkie uwagi dotyczące działalności proszę zgłaszać do Managera Klubu.

§ 24

G7 TWOJA STREFA FITNESS oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 26

Kupno karnetu wiąże się z akceptacją regulaminu.

§ 27

Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.